Rozhodnutí zápisu

Vážení rodiče, děkujeme za zájem o naši mateřinku. Rádi bychom přijali všechny děti, ale kapacita školky nám to neumožňuje.

Rozhodnutí o přijetí jsou vyvěšením považována za oznámená.


Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte v úterý 17. května 2016 v ředitelně školy od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Velice děkuji


Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace
Dalovice 32, 293 01 Mladá BoleslavIČO 62451421,
tel.:326331329, e-mail: zsdalovice@dragon.cz

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dalovice rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Dalovice.

Seznam uchazečů
Uchazeč – registrační číslo
ZAP16MŠ-1 přijat/a
ZAP16MŠ-2 přijat/a
ZAP16MŠ-3 přijat/a
ZAP16MŠ-4 přijat/a
ZAP16MŠ-9 přijat/a
ZAP16MŠ-10 přijat/a

V Dalovicích 13. května 2016                          Mgr. Jitka Konečná ředitelka školy

Informativní schůzka pro nově přijaté děti je v pondělí 27. června 2016 od 16.00 hod.
Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Jitkou Konečnou
Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav
IČO 62451421, tel.:326331329, e-mail: zsdalovice@dragon.cz

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

Registrační číslo:
Přijato dne:
Č. jednací
Žadatel
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště

Žadatel žádá o přijetí dítěte
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Zdravotní pojišťovna:
Trvalé bydliště:

Přijetí dítěte žádá od (den, měsíc, rok)
na celodenní docházku* na omezenou docházku*     *nehodící se škrtněte

Údaje o zákonných zástupcích

Jméno a příjmení otce:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Zaměstnavatel:

Jméno a příjmení matky:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Zaměstnavatel:

Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce (jednoho ze zákonných zástupců)
pro jednání ve správním řízení a pro doručování písemností v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno a příjmení:
Adresa pro doručování písemností:

Nedílnou součástí žádosti je vyjádření dětského lékaře.

Prohlášení rodičů:
- prohlašuji, že jsem byl/a seznámena s kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy
- prohlašuji, že všechny údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou pravdivé
Dáváme svůj souhlas MŠ k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala
a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle
zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění, pro vedení
nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.
Seznámil jsem se se svými právy ve správním řízení, ve smyslu příslušných
ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) v platném znění.


V ________________________dne ______________ Podpis zákonného zástupce dítěte________________


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Jitkou Konečnou Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav
IČO 62451421, tel.:326331329, e-mail: zsdalovice@dragon.cz

Součást žádosti k předškolnímu vzdělávání

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Bydliště:

Vyjádření lékaře k žádosti rodičů o přijetí dítěte do mateřské školy

1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy: ANO              NE

2. Dítě vyžaduje zvláštní péči: ANO           NE

Jestliže ano, tak v jaké oblasti:  zdravotní   tělesné   smyslové    jiné


3. Jiná závažná sdělení o dítěti:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Alergie:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Dítě je řádně očkováno: ANO             NE


6. Dítě se může zúčastňovat akcí školy – plavání, saunování, škola v přírodě: ANO        NEV___________________dne______ _____________________________________ Razítko a podpis lékaře


Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace

Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav

IČO 62451421, tel.:326331329, e-mail: zsdalovice@dragon.cz

 

 

ZÁPIS dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017 se koná ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 14:00 hodin do 16:00 hod. v ředitelně ZŠ.

Pro příští školní rok se kapacita uvolní o 5 míst.

Děti budou přijímány na základě těchto kritérií:

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dalovice, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákonač. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny rámcovým a školním vzdělávacím programem (ustanovení § 4 a § 5školského zákona).

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií, která budou uplatněna v tomto pořadí.

1) K
předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají dle §34, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání, děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.

2) Děti s trvalým pobytem v obcích Dalovice a Bukovno, Líny (na základě dohody mezi obcemi) - seřazené od nejstarších po nejmladší.

3) Děti, jejichž sourozenci již navštěvují mateřskou školu - seřazené od nejstarších po nejmladší.

4) Ostatní děti -  seřazené od nejstarších po nejmladší.

 

 

 

 

 

 

Trvalý pobyt dítěte v obci Dalovice, Bukovno, Líny, bude ověřen v evidenci obyvatel uvedené obce.

O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí podaných žádostí ani zaměstnanost zákonných zástupců.

 

U zápisu zákonní zástupcipředloží:

Občanský průkaz

Rodný list dítěte

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Vyjádření lékaře k žádosti rodičů o přijetí dítěte do MŠ (součástí Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání)

Cizinci předloží pas (či jiný doklad) s povolením k pobytu

 

Rozhodnutí o přijetí bude do 30 dnů vyvěšeno na webových stránkách školy a na vchodových dveřích. Registrační číslo bude dětem přiděleno odevzdáním Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v den zápisu, a pod tímto číslem se najdete v seznamu.

K zápisu si přineste již vyplněnou žádost o přijetí, kterou naleznete zde na stránkách.

Žádost si můžete vyzvednout i v ředitelně ZŠ.
Součástí této žádosti je i Vyjádření lékaře k žádosti rodičů o přijetí dítěte do MŠ. Bez tohoto vyjádření žádost nepřevezmeme.

 školní řád


Plohy:
školní ?ád mate?inky.docx (98.628 B)Milí rodiče,

máme radost, že jste se rozhodli své dítě přihlásit právě k nám.

Pokud máte potřebu se na cokoliv zeptat, můžete paní učitelky zastihnout ve středu

26. 8, v pátek 29. 8. , v pondělí 31. 8. dopoledne ve školce.
1. den
1. září 2015 provoz školky začíná v 6:30 hod.
V tento den má naše škola slavnostní zahájení školního roku na hřišti, které začíná v 7:50 hod. Je připraveno hlavně pro naše nové žáky prvňáčky, ale mateřinka tento akt sdílí s námi a vítáme tedy i naše nejmenší. Můžete být při tom s námi.
Ráno přijďte ne ve spěchu, ale v klidu, s dobrou náladou, ať vaše dítě dobře nastartujete. Vše potřebné proberte s p. učitelkami, domluvte se na pobytu vašeho dítěte během prvních dnů.

 

Provoz:

Režim dne

 

 630 -  800                         -přijímání dětí

 630 -  830                         -individuální hry, výtvarné práce, cvičení, 
                                             skupinové práce

 830-  900                          - hygiena, svačina

 900 -  930                         -řízená činnost

 930– 1130                        - pobyt venku

1130– 1215                                        - hygiena, oběd

1200 –1215                      -odchod dětí po obědě domů

1215 –1230                          - hygiena, příprava na odpočinek

1230 –1400                      -odpolední odpočinek podle
                                             potřeb dětí, náhradní činnosti pro děti

      1400 – 1430                            - vstávání, úklid po odpočinku, hygiena

      1430 – 1450                            - svačina

      1450– 1600                                                     - řízené i volné činnosti dětí, 
                                                          vyzvedávání dětí z MŠ

 

* školka se otevírá v 6.30;přiveďte své děti nejpozději do 8:00. Po osmé hodině se škola zavírá. Otevírat se bude po poledni, když si rodiče budou děti vyzvedávat.

V šatně najdete sešit, kdese zapisují odchody dětí po obědě.

* po obědě lze děti vyzvednout mezi 12:00 a 12:15. (zvonek mateřinka)

* v odpolední části dne, po spaní, je možno si pro dítě přijít od 14:50 – 16.00

* PROSÍME, DODRŽUJTE ČASOVÁ ROZMEZÍ

* rodič ráno dítě předává přímo učitelce ve třídě a stejným způsobem dítě i vyzvedne;

ve vstupní hale školky rodič použije návleky
- pokud bude dítě vyzvedávat někdo jiný – vyplníte zmocnění  (dostanete od p. učitelek)

 

Oblečení,přezutí:

* na převlečení do školky nosí děti např. trička a pohodlné tepláčky, oblečení je vhodné

ke hře i na cvičení,zároveň by si jej děti měly umět snadno obléci

* přezůvky do třídy volte uzavřené, se světlou podrážkou (v žádném případě ne pantofle

či crocs boty)

* v igelitové tašce také přineste náhradní spodní prádlo, tepláčky a tričko

* zvlášť připravte dětem vhodné převlečení a obuv na hraní venku (dle počasí)

* nezapomínejte dětem dávat vhodnou pokrývku hlavy (v létě klobouk, kšiltovka;

v zimě čepice)

* oblečení v šatně pravidelně kontrolujte a berte domů na vyprání

* děti, které budou ve školce spávat, musí mít své pyžamo – v pondělí přinesete, v pátek odnesete

 • Holínky
 • Pláštěnku

 • Košili na VV (starou tátovu košili –zkrátit, zapošít) – keramika..

 • Plastový hrnek s ouškem

 • Kartáček a zubní pastu

 • Fotografie dítěte (rozměr na průkazku –může být i vystřižená)

 • 1 balení papírových kapesníků
  Na nástěnce v šatně vždy naleznete informace – veškeré informace ohledně provozu – témata ŠVP, akce

 

* VŠE OZNAČTE JMÉNEM SVÉHO DÍTĚTE, VČETNĚ JEDNOTLIVÝCH

KOUSKŮOBLEČENÍ, SPODNÍHO PRÁDLA, OBUVI A OSOBNÍCH VĚCÍ.

Veškerý oděv přizpůsobte schopnostem a možnostem dítěte,

aby se nestalo pro děti oblékání stresující.

 

Adaptace dětí v novém prostředí:

* umožněte svým dětem, aby si na pobyt ve školce zvykaly POZVOLNA, pokud máte

možnost, doporučujeme, aby děti, které budou spávat, chodily v prvních dnech po

obědě.  Vše je na zvážení rodičů, každé dítě je jiné, ale první hodiny bez maminky,

v cizím prostředí budou pro děti dlouhé.

Pokud děti, které jsou velmi závislé na rodičích, ihned první den spí, většinou už

do školky další dny nechtějí a chodí s pláčem. Na druhou stranu vítáme pravidelnou

docházku a všem rodičům doporučujeme, neodhlašovat děti z důvodů počátečních

problematických příchodů. Spoluprací rodičů s učitelkami určitě vše zvládneme!

Mluvte s námi o vašich dětech.

 

Omlouvánídětí:

* do školky mohou přijít pouze děti ZDRAVÉ; nepodceňujte rýmu, kašel, zvýšenou

teplotu a pravidelně prohlížejte i vlásky; učitelky dětem nesmí podávat ŽÁDNÉ léky

* pokud dítě onemocní, omlouvejte je telefonicky, první den nemoci máte nárok na

stravu, kterou si můžete vyzvednout do 13.00 hod., je třeba však tuto

informaci nahlásit.

V případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte bude učitelka

kontaktovat rodiče, kteří si dítě neprodleně vyzvednou

* plánujete-li nechat dítě doma z jiného důvodu, stačí tuto informaci sdělit učitelce den

předem, nezapomeňte také den předem odhlásit oběd

* o případném výskytu infekčního onemocnění (spála, neštovice, žloutenka apod.)

v rodině nebo blízkém okolí dítěte prosíme, informujte učitelku

Děti by měly umět :)

* samy se obléknout,obout si boty a bačkory

* samostatně se najíst (lžící děti 3 - 5, příborem děti od 5 let)

* obsloužit se samostatně na toaletě

* samy se vysmrkat

 

* pro pokrytí nákladů na akce MŠ(divadélka apod.) budeme vybírat na akce před vystoupením

Ostatní:

* pokud máte doma nepotřebný výtvarný materiál, který můžete poskytnout školce

(kousky látek, vlnu, papíry, ruličky od toalet. papíru, plastová víčka od PET lahví,

korkové zátky apod.),budeme rády.

Veškeré změny adres atel. čísel je třeba ihned hlásit. Ostatní je na domluvě s jednotlivými učitelkami.

S jakýmikoliv dotazy, náměty a připomínkami se bez váhání obracejte na náš pedagogický

sbor, jsme připraveny většinu záležitostí řešit hned na místě nebo si sjednat individuální

schůzku.

 

 

KONTAKTY:

ZŠ A MŠ DALOVICE, příspěvková organizace
Dalovice 32, 29301 Mladá Boleslav
telefon mateřinka:  727 979 893
telefon škola: 326 331 329
telefon jídelna:  326 325 196
telefon školní družina: 723 478 736
internetové stránky:
www.zsdalovice.cz
mail: info@zsdalovice.cz
Paní učitelky: Bc. Helena Kučerová a Kateřina Hegerová, DiS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodiče,

máme radost, že jstese rozhodli své dítě přihlásit právě k nám.

Pokud máte potřebu sena cokoliv zeptat, můžete paní učitelky zastihnout ve středu 26. 8, v pátek29. 8. dopoledne ve školce.

 

Provoz:

Režimdne

 

 630 -  800                         -přijímání dětí

 630 -  830                         -individuální hry, výtvarné práce, cvičení, 
                                             skupinové práce

 830-  900                          - hygiena, svačina

 900 -  930                         -řízená činnost

 930– 1130                        - pobyt venku

1130– 1215                                        - hygiena, oběd

1200 –1215                      -odchod dětí po obědě domů

1215 –1230                          - hygiena,příprava na odpočinek

1230 –1400                      -odpolední odpočinek podle
                                             potřeb dětí, náhradníčinnosti pro děti

      1400 – 1430                            - vstávání, úklid poodpočinku, hygiena

      1430 – 1450                            - svačina

      1450– 1600                                                     - řízené i volné činnostidětí, 
                                                          vyzvedávání dětí z MŠ

 

* školka se otevírá v 6.30;přiveďte své děti nejpozději do 8:00. Po osmé hodině se škola zavírá. Otevíratse bude po poledni, když si rodiče budou děti vyzvedávat.

V šatně najdete sešit, kdese zapisují odchody dětí po obědě.

* po obědě lze děti vyzvednoutmezi 12:00 a 12:15. (zvonek mateřinka)

* v odpolední části dne, pospaní, je možno si pro dítě přijít od 14:50 – 16.00

* PROSÍME, DODRŽUJTE ČASOVÁ ROZMEZÍ

* rodič ráno dítě předává přímoučitelce ve třídě a stejným způsobem dítě i vyzvedne;

ve vstupní hale školky rodičpoužije návleky
- pokud bude dítě vyzvedávat někdo jiný – vyplníte zmocnění  (dostanete od p. učitelek)

 

Oblečení,přezutí:

* na převlečení doškolky nosí děti např. trička a pohodlné tepláčky, oblečení je vhodné

ke hře i na cvičení,zároveň by si jej děti měly umět snadno obléci

* přezůvky do třídyvolte uzavřené, se světlou podrážkou (v žádném případě ne pantofle

či crocs boty)

* v igelitové tašcetaké přineste náhradní spodní prádlo, tepláčky a tričko

* zvlášť připravtedětem vhodné převlečení a obuv na hraní venku (dle počasí)

* nezapomínejte dětemdávat vhodnou pokrývku hlavy (v létě klobouk, kšiltovka;

v zimě čepice)

* oblečení v šatněpravidelně kontrolujte a berte domů na vyprání

* děti, které budou ve školce spávat,musí mít své pyžamo – v pondělí přinesete, v pátek odnesete

 

 

 

 

 • Holínky

 • Pláštěnku

 • Košili na VV (starou tátovu košili –zkrátit, zapošít) – keramika..

 • Plastový hrnek s ouškem

 • Kartáček a zubní pastu

 • Fotografie dítěte (rozměr na průkazku –může být i vystřižená)

 • 1 balení papírových kapesníků
  Na nástěnce v šatně vždy naleznete informace – veškeré informace ohledněprovozu – témata ŠVP, akce

 

* VŠE OZNAČTEJMÉNEM SVÉHO DÍTĚTE, VČETNĚ JEDNOTLIVÝCH

KOUSKŮOBLEČENÍ, SPODNÍHO PRÁDLA, OBUVI A OSOBNÍCH VĚCÍ.

Veškerýoděv přizpůsobte schopnostem a možnostem dítěte,

abyse nestalo pro děti oblékání stresující.

 

Adaptacedětí v novém prostředí:

* umožněte svýmdětem, aby si na pobyt ve školce zvykaly POZVOLNA, pokud máte

možnost,doporučujeme, aby děti, které budou spávat, chodily v prvních dnech po

obědě.  Vše je na zvážení rodičů, každé dítě je jiné,ale první hodiny bez maminky, v cizím prostředí budou pro děti dlouhé.

Pokud děti, kteréjsou velmi závislé na rodičích, ihned první den spí, většinou už

do školky další dnynechtějí a chodí s pláčem. Na druhou stranu vítáme pravidelnou

docházku a všemrodičům doporučujeme, neodhlašovat děti z důvodů počátečních

problematickýchpříchodů. Spoluprací rodičů s učitelkamiurčitě vše zvládneme!

Mluvte s námi o vašich dětech.

 

Omlouvánídětí:

* do školky mohoupřijít pouze děti ZDRAVÉ; nepodceňujte rýmu, kašel, zvýšenou

teplotu a pravidelněprohlížejte i vlásky; učitelky dětem nesmí podávat ŽÁDNÉ léky

* pokud dítěonemocní, omlouvejte je telefonicky, první den nemoci máte nárok na

stravu, kterou si můžetevyzvednout do 13.00hod., je třeba však tuto

informaci nahlásit.

V případě náhlé změnyzdravotního stavu dítěte bude učitelka

kontaktovat rodiče,kteří si dítě neprodleně vyzvednou

* plánujete-li nechatdítě doma z jiného důvodu, stačí tuto informaci sdělit učitelce den

předem, nezapomeňtetaké den předem odhlásit oběd

* o případném výskytuinfekčního onemocnění (spála, neštovice, žloutenka apod.)

v rodině nebo blízkémokolí dítěte prosíme, informujte učitelku

Dětiby měly umět ?:

* samy se obléknout,obout si boty a bačkory

* samostatně senajíst (lžící děti 3 - 5, příborem děti od 5 let)

* obsloužit sesamostatně na toaletě

* samy se vysmrkat

 

* pro pokrytí nákladů na akce MŠ(divadélka apod.) budeme vybírat na akce před vystoupením

Ostatní:

* pokud máte domanepotřebný výtvarný materiál, který můžete poskytnout školce

(kousky látek, vlnu,papíry, ruličky od toalet. papíru, plastová víčka od PET lahví,

korkové zátky apod.),budeme rády.

Veškeré změny adres atel. čísel je třeba ihned hlásit. Ostatní je na domluvě s jednotlivýmiučitelkami.

S jakýmikoliv dotazy,náměty a připomínkami se bez váhání obracejte na náš pedagogický

sbor, jsme připravenyvětšinu záležitostí řešit hned na místě nebo si sjednat individuální

schůzku.

 

 

KONTAKTY:

ZŠ A MŠ DALOVICE, příspěvková organizace
Dalovice 32, 29301 Mladá Boleslav
telefon mateřinka:  727 979 893
telefon škola: 326 331 329
telefon jídelna:  326 325 196
telefon školní družina: 723 478 736
internetové stránky:
www.zsdalovice.cz
mail: info@zsdalovice.cz
Paní učitelky: Bc. Helena Kučerová a Kateřina Hegerová, DiS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

27. července 2015


Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:


ZAP15MŠ-1  přijat
ZAP15MŠ-3  přijat
od 1. 9. 2015 k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dalovice


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.Dodatečný zápisPlohy:
žádost k mš.docx (40.245 B)

Uzavření MŠ

UPOZORNĚNÍ
Mateřská škola je ve dnech
1. – 31. července 2015

1. - 31. srpna  2015

UZAVŘENA
Těšíme se na vás 1. září 2015Rozhodnutí o přijetí


Vážení rodiče, velice si vážíme vašeho zájmu, s kterým jste zavítali do naší školy, děkujeme za projevenou důvěru. Zájemců bylo mnoho, rádi bychom přijali všechny děti, ale kapacita nám bohužel nedovoluje. 
1OEe7Utltcem62qvd7/GVUphhuq4oFDGteVJzy0PgpMgV7uUcxLB9KC2RZMnEUp5W/ImieuhAycmEPEOlx04UDCrV6OUWKhUdWB506x9yVWWffkci/9yuUX332llaztjYrQmChAfjkZqX4RxCpZBgEGK8klGWZACWCduWLLZS63ypoOt8cZXW3lewxmXhdyquYhaELakylwoGCmKqd0VAaUpf8V4MUmVtImYYgjdBwlETyI17lBxPjn+Xn1JaukD95ktvce67ZZV60MWxXXLGnWLZs62yrQ+ahWgkaWMq0x7j2TzE4NS1pJJBG+kVICBo1SI05WKhK1AbBWhxECVMSi3hCjN2EVo0Zdg1FW/g6CLYQPtVKGGVC5j5M6G1AkbuJrGscVZm6GULFMnmNAYZgQGKXOH3qI5uXWtbvm8bSw/5CDrf+fOFup0K87BNKHILdwr1BA4CRcwoWEPB3BO6RuGodAOGe3HmEFvw4dMnSrnQpui5IHUuldeZflVV1p+6z8t3H47Qnir1doPWJqm3Iug5rF1++pWWm9NK2/0LOtO2cDKm7/Eys9/rlVWX83bcZBMspNqLCv8qwJoGMNVQ5Iqb5BB0WhhHkQchss1CbDI7sSpSHLMxr73e8tPPMMqf77IjVspQhPKudv6EoyRFpVQgxzpxT0A8o+y+0X7EgaxpxiED4n2pWlQtQRBYpjcaqGnDeu88i1WO+5I69/iWcXAO9SmrxiipdwhxaGhFTJMRSGRQIABGqUe1AZiA0aIqIbcKAS2+6+7rPvNb1r+na9b/K+bEMDmg1ZNAuomVNbIaaPxUUa5yxFanEytW5g202y711m8+5utuuUWrsSiXYQVyWPEVP2BqHDV7SsDpdCFBT0fpLsfMncMjHOdyXlGONgciZTpTG9tWvvE4y3/8rkw6gErw8BQmsw9mVS2YABaI8xoXArhZbECDRAOckJRBWlJaF0MpK6oCbMM7XOCUMcHBDFKadvSTmrjUze28imftf79thbrnUAFg8Q4EXHFDBNM+F2JUmH+KJMU1gp2JLcusc6Jn7To21+w0sgiBCC2SnUyvQzr7iKwon036aKVM0vixlDUFlwJVa7HuWUdxsVQ2nMalm+xk8Vv3NMqW7/CKoN9hfXnrliIuqSo2f+A9AqgYJgkVhr24H1CgxMh4hqhAeJvGFvn0r9bcuBBVrv9TzCKPhlIjNnLZSJKaETSLdoqDB6klJmpelkpGaOOIkja0gZzA6FliAdpKKEPBkp77t9ARrIjjRDTfUzdYE3sYva+99vASR81XIilCJIG74wQ6isYe280BUAkaVgEgyPMQndhx9pfvdiiT55q9XuuxTVQVptE/dzKEaTNGEeuiFaMBQ8EKhcySEuEWrtJRcByMRFdV5Sr8wjm5RV0fyS1zlCJSPj/rPyeo6xv910clyI6FWYT+vv4wMN6HUyYqZK4LuC4IACdKmoAxk/7mtkHD7F6MsJg+xi7iBWhidSE2DGouON2SnODR00ajF9RAe3BMM6DGNSrqrC4lMFoTsRMiafwkTZLmHTMRVqAgLSZpGVrvvJtNnDhmVad2Y9v4jJ3qoZ3swJQO2KWxhh6Jr396+usc9jhFv/159agIKqXQRnN55q3p2hRZkZjkearI8bg+BfEoT3GJKFSWpAk4Ez9amYpbYmHEvZYQt/MrC1B3v41MO5Eqz1/Ey56cysFaJhGoYaFJoc0IGkpnD8gKYLuI0efZpXTTrL+ZDEBBaG4pK1UKxikmq4FENrzMbQE/yMIEZrHNfmK4MwU05DwjBYYeI72afSx2zducFMqrwQBVF/mkZ2CIdc09zw5tOnY+JbbWd85X7fKc2aQs2GOCWCKcSwHEkL+04LFBBbJksyaH/+0xWecaPXOUrQixvc2QAuh86GgVRBCvHKCgJPLDPeLAW7vZAmIUCKNuQJ2qKbGEEgaoxS/Ci7lGmOUMOtO7osxowzbhmeuZbUDjrS+dx2iSwyXOl5PkvHoAI6FrBRQmAvHky2DWRFYjx76MYvPPqaQQuygWCmXLbPm8XJBCm5iMDQXwcickL+UcS0VEmKA2mYg5TmW1DEXcWJVWcDmItBEMtVnqe7+MPd2pAVdSulPbaJZ7nNgIFgRXdJnG6ld64VWvvirVn/huhADotDPhJlxGgDCzrVLzLr+bhvfay+rk3rUvD3VpXdpTQzTlZmLJ56tc12Ci791rY8U6Va4JKOtc6rByVJZPg5hwQy6cLbZQZpQ5X7x1pkO06iflbHjlYTck/52PsRq7/+olWYPugB7BbWnbsWAFUApTx9imFdCCsSkvMYJkdjwwR+02vmfwDfXaK/wF2pXRJG0BzcTakJSJM3scAbyCbbbqpbMXMNss5dZvCmJ8AbzyFmeZdnMPstqqZWH2xbm32/d6/9l+Z+uttK111jt3uu5CwIoGGDUkZ8p3JerLkYik+QAIlnStNbqz7XGT39o0aZrWtyFOArLwGeCYbovR/jS39xs3f3eao1br7LQN9Vi7pVwlEgfSsIbzVbuEBA2iYW6kxDmshKcRyafy5jFNPdB4IRmCZ1AsNHFTZS7cg2JpWJWhXpK0r0uNK1icuu0XKO/9jjE7VjrpdtZ7ZTzrbreGu5iXGC41QOZFTANDSPAdcSKAkmXaxbSP3LwUTDrZJhV+DCPjiQBkhZJse6DwTKDCipcUpO2tcswZJvXWvkNb7WIsLY6b7pFA0X1FeDgoDFltyy25Ps/s+SsL1j9tt8RSNag/QAEa0EgiOmRWSGFrnWSc82SdFoMfGcbvOS7lg9AEEyMS7461ODQ2tZVt1n71dvZ4OLb8DFDXCCBFFL0S1XqMWA2mfkI/+oWhAaCzByBh0xyiuAoUnZ/hlBLK2KlIfgrxU1RV3SROyBI6RN9aBjhUe6YK1RQ8IUWZ3X8dUrEA3PS5pgl855n9S9818qbrI1Vok8QkoL/R4YJaddGauRytHQy/tFzrHT8O6wPKZEalzIGo0BBUZLfKiaKWRqwQvaWNeks3XZ3qxz2Xqu94sWeSkn/4g5ITPguTJALEX1Jitz8Ucn5UEMzqZ/cNmbdT5xupS+fatV02MrlAZCX9CMYMmFqin+ZQjr0OEYLWx205dBjrf+MY7iMlVCYD3Ka2UhuuNe6r3+d1W/4M5rbBw5iPtelGjK1tBUpvAuYYI3HJRgmIXzdvrJlG063+CV1izbC1E+C0H0gQF5ni7lzUW7Nm3Kr3LrUyneNWrQQayAJGIA5cgUSfhJtQYn+MmhbanCv/O1S6FKBwdGYdTbf2hrHfd4qG2/kLtdncVbEsDTDdVJDSTLNwBC4fskNlrzxJWT1csiYJB+MnClmQ8eSMs65ixtQe9R7rD7N8sM+bv1HH2D4bye8M4LBa/xKVCMRWMQWImxeh714VpxQVwKjGQjOWhdcap2PHG79d12LdZEjhwiaDZE/Uu2JqRhxHtPTztCK711u9V1e5GGzmyt4MLbjm6x22besXMV/iInyP9IE70WmXf2iQTRXSfhD3tehtLvtc6162JBVXlSxeNrd1F1MqfrEnJHMm/WzoWzZHLMFLev+837Lrxi39Hu5Ve/oWrkPn5djBjHtMSbXTbXGLeXC75VGYR64h35Me4x5nLGZ9V94icVrze4FIhrlcqA8rJvnISNazNl3bhoJw2u+SM2HtFIPabXGvhGyal/A/HhZVqkEfAxlNQWQYXTq2mH0u79R/BJSfGLWYUsyInfYpE25HmVFhd7Gca5ylfU2TUSrnvYp6ipo37QgDL/xPaFlDYK3aoFPvT/klWrIylX2tZBXq6ELftLB0edvE/Jh+sYGZTS39ANncG+FusIbfME/p428rOP+kNUGQlavhaTaCEkchSb9jDz3daH55d+GZPySkIVpZBKMvc2+Q79sWWcKG/d1BimfDO1mgP4Qubm2GaH77/XDyDFzwsgLJoX2nMHQndUf0lmVkMwG/zXoa13w3aDOOfScUw75WtWQrNkXWrMtjL1l+5AtbdEvdBBNoNWyG2oP/SBuRj4mui098ovOrG6VBmtDIYEoWSziwDwdi2E19jUQoN7SdTYNnctvdOJqmkvEzlMEoNeZGs3aELADE+gj49rySIiBui9rc623aY4z1X29dhft9zEIXwoZIpnWIRb4iQGpNo6dgTCiCU4jx33O72te+tcwGg+EPI6p02OOxoHAZRUIVSmELuF+jXlk8nph/PgLQ3KvkJLQ/TwkrengDsNgUN5BaLqT2M9xZuXdgZB0Z3PM1p3KNh2BFdO4FjYPrd/tEEa3HgjdKeWQzYCea8KwufQ3DwatB96rcz6ba3MomzEEM2HaHGh63FHFuJeh0cSGOnPQgZBU6P7l/rB0ygYhiSBKuQ+GIRk1kIxpNEYiRSQvY2OAS6atF5q/+mcxODFEzJdYi/k0rrZdc7jmTwV6GuVMlTZxPFHmjFUbMMqZJi3VvtsFNxhI9dGPfzUsQWjUtwidolUJ+wwcEwSoWxkIbaxpc+6GoXvHaBjb+a3OiKynjQmWYkJDM7RSTMuikjN57MV7h9ZPb3eiZAhI4sL3NwRng5C3pFnQocM9aFfeHYKZbN3JHA9iFSB2F61L+tAKGAtT0wTGhmeFzi0vDAtfv1YYm0y/a8GYdWhjbhy68xD41aV15ZCswZhmYcVm9IdkbiWMrFkJoxf9CKIUTFp2w//ioiuMEpPZ/Pxnrb7kRvwYeQc5R6SoTNGNzKnMJ4GHH3Ta1py+rtV+9GOrb7MR7gx/gWnXJbkTRZOYaMUYRaQjs98LmihymNg/CKqPzZ7wb7qnpAeKaZkQuLi3/4NvteqXvmetqbPMungZkJZP1ey+orqYYKKMY68susO6u+9q8WU/IDAjTFeDSsgjeSZ8qe4D4ZzUo1lZzbrv/aw1fkho/eq52FR8JOUEc9yzOkHRuuxbnCjI6i8CFoXQ9BdypQDCofCpRd6okREc6V93MRHyXTbpS/i6dw1am2CjRLIdfOIB0Nh8zAR73JaRDuh/33hi3VOPsOSOu5xugiIQYi9fIyef3PIAkcoLbGD0TgIoGlIEJaq5l1KkoMykCKfHYhzuGV+xoYNe54z2aGVlQfdxs5CdAETSi30QRRHnXsJfOtE0BHi1L/qZ5Qe8xRqjSxg8Eawet4gEwhn98zvIh4KSfAVIik6hc1omr0O4NKbA9dZaL7byKWda327PLwQOddRQPNFVFAnXQun9EOkMjsEhn6TYUeg4w0Mg4kQIFKnSgzrlQjFTo8giQP2SpE1RWD7Xxs9vWnTunVadTx2YFZEz5ppLBfUSIbUmGvzBKQKQkhqkb9zbGqefj+DSJ6mF+o0mni5nl/zGaiN3ElkpWeWKBuZzgZBMRFURA2lrzu9DJ9ggzDIaXyVmAWKEa5xvwqHYvCtJrcpVUcxzKaZAT3GJ/vp238GiL11orWqDcwii66rszJCYMYIKjOSWSMmoosI4tWoOURhDJma9Yg+rX/oD69vj+aaAzPMk2lHWoPusTFs6iTZk3IR1+TSOi0lgPX0o8E4Yvs4hpmsd2q60xR8PgYPnpkSmpAB56U4b2BfGvncNa5NAW6L0WhEkgqAQX8LG/7xeJ9drgD98+MEF1v3ud8EHMXGaKC1SBwm+7NtfF0+4SXkBnemEP8VMO3WEfEIGP/dFVj/oAK8rpFcVpEWFzgLF6OlH/UqSvRA8/K9fVqCvvepnmMD6bjtZeP/J1tWDSZJbT6gdIfYOMICwnqvQkrYz8ikbtnabJPr177K+i75q5fVn+Ni1xMHNEjmTWvAmuN37C3r+thonmu2AccpVMGveEwyTdrm58r71FELTW/QqDSSkt7wP5WCvudN8ifXtOtXyXSYjJDC/TnsNckz2YpgmAfzpCIIR1WJ/gDx+1qmWLEYzlb/RTSSiZNfeYqW/XW5lDdqHKOJI4nTKsaQUyW6WZ1n51E9bPIsOJua+HgfIjP5HUDe6rL7YP6yuTGaxQ5LRG0yNSKrJVWE5cNK7LX8fA1JiqlBEQuUAx32qQJxHOiPNf5JnkcCnOx1kgxeeYdEUiNtlbNxCc4W/Vj8MSX09iFdYD2ZOocJ8TgotgrVsHGu+VBXRKJ/e4qgolw9THUowecS2tI820Xgo3WH9H55spbcPIUj4xm4vsZbzL6FVxAmaaSkhSBXMa+3Gf1j6lz/TslCirjpJLvmlRcOLuInuYYzKJpjhE7hITJ51LNr+dVZ74xZOVLfZTxTECY13ArxjdjTtjNEY2LQvehNDdEX4iCEI6McOs+y17yqY5vdzTXtxQmNwDjAuBRhbvtkGkNiYGCDCTMnUlmBq4SIK0isTE2P0QLJobm22F8J71VfMqXr6J4HVMwvN/Ig9+C/5K79LMzJ6kKsgp11gjdaU5d9SyvrusfjQydZZi/Kl47SFJVCiDwKuCDL9HZn/2GrD49b9zpf8mujidOj84UqPgcRBN0nq1K+qK2QTac2pEe30Gn/AVyxlYu8jemxQm8uDM51i32hTe7UnUihicqL4NfDRNWHc69BtuVCHfpoObJx5iiUbb2N5yuAplnmUSZLRzWVm06a1Zs6zgfPOtGjNqjMvJwrJxVNvknH7waW4m704u00lXJPvUXuvpGIfdYQTBaGf9rXoBq2SYHgLEBizGTR5jOksZlJES13nmvZcL+lerWeZs8TiA6dZNiWyzGd2iEwlBAiK5isV98gCxLWSVf7wQ0tvvBU8JFCoXrTgVl+bosG5SerRRqbQw2XqdKevbZUdXg7jKBcRXMBVceXhIbMnavQOJ7pV2673HE8wWvtlmC6ieRNlTcxmFq9Vt+iDJ1iWNzAnitSoSxCQi6NIfqvUb6XjPmOV9adSX5qCeHo0p0HId0iqT0HK3whBL0NgRop+/K/k9kX82RQt4x6lBvEI19AswnppUYQ2yeRK24o20Xb5OjHA/ZwYzca9IYJZCFNEH/W3cGWXGM1ruWCEjqgrUaFt8NKzwrxWseq9S6176U+4Jobdt9Sqt92ipiEUHbqEinoMTGZAfKeDziu2tWjekPp296AOZKpWBcQI33RMG74teww3tFdfE2XLgp+DhBinh6BKBxq7bWmdXfcjLgI5NQbe0rG8A1MP/oD1H/Rar0fHTjyZfy29K9mN0HYvCHQC/Y3SNhGaHuk4QuoGXPK1IfTWjBl6SHN1O+yJIsxnSessJdhoj6Hu/JW+SPN8GYSbZo5RZ2mc6kozyeQtqiw027bmz/biOLZUQYjqNzG1lT6Pc+T/xPPsmt/5nVF69z2WL1mK30RK8VfFLDebmheC+C7SOGtsu7N46cySoru/Y/BPBESUie3hQNs9U7ji6wIRjiRZ+BApQi+rH3+0dTF9xfoQSNrNrDV7A6t94J20CEB84S/CSQPy7Mds+9LS1xnOqKWl9eDzcQjuhtwvYlFPVTm2sIWbUfm8XDmWwni0S08dFMZDZtpBM+lX7Qc9iRYj3UrJp+m6GKl21aBMaJ/FL5xuNhfkA8GGsocqx0SIZaLIEqZb5lI5vy2ej8mXK7jnDhpQ5/BeyaGrjaigzYdp0eRpVnn+Bn6sqyrXwJ9MkHldGRM7QUzHFpxlZisbzrLw2h1JipWMButUBi06+UyrrDOdMvIvzK3GWCoRdaVHILZ7cfOVNKLQexv880VozQGcK4QXFONXV1EJCxN2oB8IKXskf6Ucy2R1xC6ZPplAMUrMUFnhUhT96WHshCIEZzRHmPNoNq29YnVyQ5SlSzgPjh415h1wzaxMSqJ0o/Lvf1m4836uLyViUdiJxBWLNJGDCNuJjQ90ohzH1l7XSuutQWdPIUg42EScx8+2AjQJIAYJKvvtbck0mZyWpTvuYQN7vQJNk6RHPlFSSn/F+f6M83S6Wwrj14WsR5LSfBeuPJeGlu9dOEHkCD+Yv9uy0iD1xrhPxJfNUnSK2SVC9PUeSj0Yh/vJQp16bYCD2pEMeJ2iPLIxq27dsu7sPuuiuTlMS+u0DbIyqrkelrKVli60cPN1KMqSRRSDp2Y1UF81IuWVVOSxEkWSt74hhBAzsPxYnkSYGJtWbQmDleFaGYfq8gyC1Re/wPIX7WQKzuM9X+/NeJAUY/rTj5C/voNObqFcS8dfgvn5ssXlj1KL3MhzseU75pwyaVUUvwLS7EGwwXk0Tl35JOVcgIecMtM1zrmuHM2lT9Ik0uua2le5fCfn7v8WWbQ+QcyaaFa1oHsZZc0rReCh53TCSxY43HYj2rdwxDt0NXa/oSuovT8aV2JIG7UhGqfYMXtqwAmrTTj40UoAeGl6SBbCUdxrV2vt+Gpr7LKjz1ZFJRx2/kYufJ7juxnXVLh5DIL7I+55WdGx/qgdKY4Dps21ojgryfJA5Kj0XqptRvVxCjUrLQcjhihgoDNNDMo0+qbGFIgoxJe5lCbKfMvkTnTE/UNrmvUPWGVJk9sVbUJ3v10rsegV4lcIfru33GKRJ3MCPVkWdq6qcFWVe9KmaRNPZleSjisFIkyPOC4dE8ePE7w6SArHynbb2uCpmrDlJFyIZu3L/k8MizwNXxRXLyDd+RBEnOxMKUAtcD+lChgEen3KI1a/RltKnG09zk4icp5CURFQFGkKNFLnXodLaEeOdumKK4H8ll+BsWpOdZXLoZla55FP0gw+kSMWNo6wbkQaEhK9QJLKNVXAbf69+FFyix46YKgwVAcAhYoSdRoP9qZdJsa2kvBQ3vUQqGxF5U8UJOTlaTOs8exnIaXkR+lvGNMtHK8OJ8/A1FwMAV/u45I5yzXN0SOlg8yXQnCExvNSmKi5PaleCVopJsvL+MVoZ841myHflTAWtUJdJe1OLZk8GKDQHzOohNrDfo/VNYmsIAUaqN1osZVn4rvAx+d2FbBo5kOPubSiWlNrKEy08HaEKEGTuDVOiFBkm93O0rtuoF8NJyJ505CeTJM4kYs9FSBByLS4BgmOKidZVP+hRX0/YJwHWpwpsmOMSJ98jN7jEuseAvkkJb2ArArnUY7/LkNkldG25gUrdgpMe6WbL5fyGKaoGREbcD+mdjyJhophgL+FfytMp8rFOE1fZVafNIZmIUA1BEVr9Ckj57C8TbjvzyFpr6kJ4QFCWnXgKir2QEgYx45z3chuTA/wgFWkb8Gc3skqg5OrtxeuOi60o1fioL0/H0NyFRZH0Uz7xhkvtSu/9xy5EvAgGqaS2KJnUY7XxM0OkBRL4295Zsdh1g7h+v1smClu1DSdBDqPVqO900BhGydsCQZ4wAHNxAAP8xV4uKapAxgpTZTJ9E4Lcyog7cfkwRwhSB7mi1Kpk5e0wov82MdDn5nOZw44vppW8YBGZkAjUpvc5GPBkRZ7/Vk10PifOIhBvT1+xs/Ya4l4JEJqA2/3O5SVObnorMX2lvd0bLs3NO1rp9+Nv5BtcTJST5ZDN4hwSLy7ABFhGB91DDifQFfncHw+17mjIJATUzwo5RvR51lcfxlBDabP5V2aTR3fNKfI3vEkSAlKB8RcTieCFTeN45aMcAwv4xaWjuBJEaJeLIlSAhFnFs0TrUf5enN9eVeux/G05G9hyHlr1lj5As3lncRl4ck0iSsHGqEwAAEfvYQKU67nXfK7jrMuQEgJG7QoxWW778aWvfMwzaDPMv0t2I3kLjMQ3ZX7YxlJsZi5CHO6L0P/DEViombrN/WaylUL7XkISraBlSOYWtrFhTKXtpQI4BQ9iMH+2KWIE1RbsyKaxtKizYJxak/zhnVMIToH7ooTI8ahtfhaouH40lQyS299rrseKcgki1MtT5a60wANSfKo6h1Fi+4hVyTUf2ic/2WgYz0MFLHkY2XqGO2//zZsn/34Ytt35/ts95cO2xu2XGz77HynnfShJXbFz5fa588Yt4Utojnr2Lt2T23P96zuVr9nNxx0LMKIaXl0PRnNIdDgF9CQPCvbhMGfA/F2hCESaDGg8FETUCTD89Dmz3L/jjBdsQD3Ui+TXyMxLiJEAhfvV+NQOzqG4pg9pQRVGBMRNPp8p0xsGXyomlUrCiQRQgStgYCmo53QfNlm1v+3GyiUnVVbapSdm93MOpMHrPzLq6y8Gcx9uID910DCIybpkc/t1y61M04atfO/U7clqZZdF/gWyIkY0iWcONKuUHmrjYftd3+cYqEfLULw9X6X/gkmWBeFvyPJ76Pg114WSi8jCDiPo3kcq91CAyXsD8ltcbe8qHv70ihtnEzvZ5PMi1FiJn5ML4dkA9SRoE3gqL0e8Sgnm2TNY/FgX1zKMX5Q8xUKABNaxfKV0q5l4+OWH3s8dw5ULVttjmn+1AOciae2HsPLRGJyFi619OprH0RUSD/15lHE0KDAQz5Jpg4z+MtvDtvW23Tt09+aDrNw/MBkG7YNZy22Ldcft3WmLsbo4AyiKTCmiMoQUntggeYAIVkvCvZIWJGi9/MbzOBb8R2/9mGX8tfCrC8w9nm9/uW/NGDV1cZ9Io/jp1YLjQlhECE5ke1H0JMIskckTUJoRVeJcF7mzluhf00MK1KkAUvvRDNHEcqUtrsaL8dEpqpvbTeSZmtvLPeLkk9fy5+6ytb64woKJxxrjLbJPdofLvOO1Ph/B+jNVTxlxyAQpO+fPWLbvzm1OxZP9Rqbz33AvnJC2/7856r9+W+D9vtrBu0ffx+0z36YAeeKxhQsVeyyv/bb61+x2LpLcPCyIiIuA/GAoHQpMdWelF2PL5dZ3Bv38jWubUgbmCbvibqu3WiImM2/vEwwoPlCEdRBpQi46tmW6PVXIbqeFL8JPUJ4EKpiWorLijjDNORAQQcq3wWnUWhfI0gRfnrXjc3tdwLOMM+qmM7VN5TMYlC2IsqhnnxkIX3spZJ0k+nFcJiXXfYry+Zjm72OOmV7yqDo2zsh0dQLFN/87BLb9R0i9FSuNe19e4za768etD2PnmTzNh+wvpkMdtCsf42a/eOfkmIGhG9q2ELYEtnvb51iHzloCekSzEdMi6CALvIF/CF6TAmZ7f0w9FyKBxljEXDBIhGjGLPWZUCxPPyeXHgPiv9CoSg4ATBNPkhCVprM2Z5o1nlsStYPsW5pE9pbk2O1DS1T5YQVy/4drHxry2Ktt1d+JjXSMgGt66BmKHcsmzrV4rXXAgd0s/33m8LojKkhGyj7OvNivXolZLUodOqU1WphrFQPzYt/Qe1iBeqTsWVJvsLyYsN4aZE+XvjmP4yEWdX7oESbbSSc+eH5Xq4ty7KQZmnItdSY88u+s5RgehH1umGLjReG669YErZZT/cyelscTvvQAupRM+tyLwfJXaHbeVXopmf4evxi3T9/9G5AmlIHHL19yinO8htCkmweMuKIbvfI5XBm04pm4a4Vzj4G9tp0niym7NqQpqeHpLs720tp8tlh9Lw1w/DMKSGdNhCSqfXQmdEfOrOGQne1ft86c0vhgTe8XCihwnoRopOHsa1fGZJyKeQNrVmv+gsGudafa0lzrRo0zdk8/OjeIn3u0fr55ZF9Ujf+0FtzQTds86x7sdIi+Eg47X1LvDxnqCJOCuGLvSgawj6vudOZpbrfOG2Rl13x4yVhtbKYmIc5kxaEu64f83LdVzBixPvUeIpxFVtOmxqrE1445deHtLsd92lZyCYw84/ORL1LkDuDs0KAKHP0ey+D+LsG3jabCKhrKW1nC7l2WWgdOS801+4PyayBkM5ohGS1euhOq4V0tb7QmTMYWsQ9o8cc5CJqKZ0Ixj/1GWdKXo6KtehVveFRCcFfgGAjMRhf/3mhO9xByoRQMdiHE/nJ2wq08nD+KfdD6DG2dnjTdg94mf7rxYoCukieqJ6FBdc1wzqDC6ibhpc9Z35IRyn3aln47qcW4zmWcK0Tdn0ZGqr70WBnyCPGURC50Ar2VM3Te0LSebkeYHCb1s//0AnvdcRY10YxQeeuoDBITFRbuv+hTe8R+DGHzT/+OYy9aDC0N4JJa0wK3ZkwbEqZYzRsrf7QZmuuE4fOz7+tgXhm596ivPWriCiVzDEmzzfkkLGjuop8l0jsyjf9zdLzv+Em1p1x4ZGfEvAQnt4v+ZHOGjatMWofO1nxLt5Nj1FImlvzCSySiMS1QOTCLyV22yg5JWnyySf2WTygiVRFY8Fe/55+e+Xm+tZVbN/+Xc2+/4VhOtGiWVpc0TiKMLC4SLge8vdaOfy2KIsP4t7XFgEG9XxWw4M02gs3gd8ZVs5u49Zl/VsBukX5uQI7dVu69u9Y6g7UxgdrIamCiQbjVBRITKOnz9ngXAubvsxdrsmU5LLTY0kYfdH2/g6iv0dVlobVuR9fpteNYkwl/m90/eeGZEHbpcPt+3LS82Rt/A3/uGw49ON3YmuFc44YUaFrXlaIdTh0p3vCLi+/N1z72/Ewdl8nbDpVGpSFjWbdG1IsgdpIZPJ75vVfl4+GqfF8aNUN6057ICy9G3Oqf4/QgmXK8ia+5uCQdwgHpF3dV1O+0E1b4aMm/Bw4UT9L9sbHyWTuV2jgcpu0y++FgNlIFkb32jW01jc0aU5orTE9tKf3YRrrIZ0JD1ZvhNaQhaUHvcsNhTQXQe5JYX/Zyge8ixBUXCYqEjc17yXJkaAosiEMje74l6XXFTmZZvafCpiQ+LPPHiOWGrBq3LQd3qYEk2t54lFj2u7YpX+J7Pu/nWFHvG+h/eFXLbtusRKQlu25e8XiIcJkxqEHgNzlxxu+dMAO2LX4bMQti2p27mfHuOIjUdPLQBH2+1EmFb+AKoh7vjM0OB3NmsYFRXTS3kKL9KZlap+n7FukQsrHdjX/bEShFw+CL2dT6+w7l/3S7K+X0fQAmk42l3asAr66Q/0jS5YN1SzebdcCG/rDM0mVSQw5r73hlZZt8jxaVViKmpNlS3194YpCYVS20u1Y8tmPm2b8FeKqkSICfzhiTwhodvE9Xfv+LzEPCNCc2V2bsraSVAjj3CzZNb/q2D0LFBZ37J3vmGw33KKJtcimNMZtrwO0yFPj0v0QQmMUpSDDjs54TKn12Ze/nNr4fHIjVetBYYkZENXz7HdsH8Qyad3giwm7P8f19Xy231uDRp6XuX1bQsk5lLWp+1au71C05TV7oPuUuIumY1i3b33OKk3uS/T+wrjl/r0Pxqnuy1qi0bVsxnrWeN7zew0UYynaVKUp2NGD9sVlw1kGoe9TEHhgTwvm6WNdUYPGf/kjS753MZJOfib/QWInG+6i8STB36+FIUtE+K69ces+GxisEePRjxM3swvP7thYNmBrz2jby7eJ7etf1/Ru1XbZPrLVN24sIz9ol49RwpXai7as2QvWVR5UshseqNm/r9N9D0FRtwyD/8Jw3kkOdRtlMxnrx2lzdcZJnuTgFbmm/RjadLTF2a00sAV1P+jt6M2ZhwFlxaq0knWu0mcufo0wkGd2U5hF+YCwQotQIH1kIGvlVtl5HytN7XcZEjCKHvQG2NgRVZ7be1orCYKTSgY9AEGjpPp9TTq44AxMAF2DhA8ScOY/SbDgTmEoE5fZS16sEhFcf2O74YqOXfAzaUqwQ99UsoUPRHbVDdK2cdvxtaorpLQvQLPsAr0cXptatZ12EFn0BCLY1VdJ2x4CjScrXWdZfiA9XceY9QWDD3LhJezV6DLqCIjEebgIgp5FXX1K4gBKCRImgpYJwgLOKiXeC1vW/dJHrAKNyXmhdeKrq8tdfRIC0zoF99QZt87a61t5Hy0d5z6f1ceGiMgTm8x9vM40iw8+ApsPsyJ9oBJplLgqAoKB+iSElg9HV1xt6Q9+Lowt0ge0ZBqWQW6VQdgBN1+r50SwDIleYyMVysSppGTf/l7bxtM67ByzXfeu2UXf7ED8GrKa2nrr+kTaw8AXGPm/goiv2aVKXWlWn13+Kz3+p2HvQuPUc62PYlT+3BvN29Cy97iEa4boEUIZFqF551sZeuVhG2iGn+NOfXhFy+8eHJCAQ1Gp+5VvWPWaS62cgldKvUpvWUKTDipYtYHUmvoAy3s/YvGa0xXBiFU0wLZsBKNoR5At7ISxTTYNWZ32GuWQ1IkS6+QH/bWQTCK562/4Q5jxjTcmYhz2PFCR2LJtrcqmCMrDJ7zt/jsuhl5JmNm3NNxzS/FRRyX5odsNL3/BA35txxcuDvmSdth0bpF7bbne/Z57qdrybRcvw6sTkuylnfCidRZyTxY2W2NB6CxRx6rE/+SbIWv3h7xNvJHsT7GS26INJcFqR3u9y120uz85Kfxsr07933gkBxN60WAvASea9FQRaN54VxjZErrNiUMyuxa6q/ezTQqdGQOhvQbbmv2hs66F4XfswX3cT1PK5yYmKR4yiYCcp6KpMK1q8Q5vINakTB+sxNJq1t79gjZBg0jsuuus+cXTnfcTArrqID/YO6SThSPSFIKIgcwmaaWYNB179YeftezyawpTucdbYrvtn8H+eYfys8S22q5E7qVo7pGIyHS5OcN+x5PK9sJNNK6u3be0bA8oN+dMRkd5lJ4OZ9FL6e84sCIi7IH7aUqUfxXtXcLptwrFjInkSls5jdzWcNnXjICLvz2prjupdT95mFVvxdT6XCP+C+3R670+o49WRqNdSxurW+2wE0GXXlA6PQ2YIM3DGOZAjx4FvfMdlqy3DoMAQehTijrcL2fMsIQhyNektuecad1/3E5EE/dMwKqBL7d2jgu1iWUwYCuzkchvqDzYeV+SYRuyWjxmu7yxZr++dIy6mGhM3EtfNjEstbNicKGjrbU3VHhvtnS8ZA/coTUrPYNe6kfvhggcjmeIcyZKlwEGKdcQ7katjuFML1A8H4YcjpwUUeMEFE/wqc4faG+d7//IKn/6gYXB6ZY0SNYamNEaW4Ne+hA06BnaiXVfd4BV1l1XMvkIeDiJ6cvzMjhdnTvD8vcdaZl8Mk5RbyhiakCCYcI4SVFKBFm7Y4Glx3/MyalAbFXBF5ogkfI0gn5Rk1YXjhFUN1UW24KbWvaDnxVPbjdct2RD04J95yd6xFG21fuCvWSLQb+GyLF/NCjZ+voMEf+SULfb7iyEwZcx2jp09R7GQpAh6X5I7R1caxSw5CdzdjXa04CxjD+swV70eai+xuRrPcvQ6p93W3rGqUbebjE5ZJkwXP37R9DEODEa2zq+xlpW3X1PrtBWQYqHwcNH5lTXJsyDVffe15KtX0ZkndAgURlaUKgoexDTVEy5Suj964ssufxqb0x9KELyQGWlQFLLzm8r2bzVxZjMFnaD/eEyffw+t6+fNWaLu2JK1959IIwcLtmfrnVDZps9N7Ypa2IKuB/DrkYeBYKtPju3GZHe64rtX//ukQGBjEtbWzk6mhYqriEPRXsFiDy5/Zz9t/0kL70O1F/pAYkn0vpXypxOHtrDrDA+ZqMnH4wpvIagpN+SyhQiQ63Mwjx3qJsWC4bSRQR5Bx1mfZvNI2iRCyj6XBZWKIq+Up3eyn0VK2NLO/6NJy3ZogU9r9HbLpIB1/fYyqNN6558tKXNEbfVCkFT5WZFc48bXJh7Er3hC/W3i2mq2qEfIg39v1E7/gy9QFe2Z03t2N779tlVV+a2pCMHF9ukNbmPfBH/z/kKRvogFFIxZTr36CNd1L3tFr3AB6HLIrdW9NYKt+DtSDzlBoqoNUT3kEyfQOk4erYRDP4QhQVzRWElxkoXfA1IXNAgPfsTVvv1L6ykrwdAu1iP++sIZFXvXXJvV6nTuLU3XNf6993Pxa2UqU3v8mGwQoY9CFmw+vYvtezt7yg+PAxMLNJRazFI+Xu8g5OseuWl1vzkp3oNIj2SOK+4arDRhsqzID+J+YIl/farvw5YpzSECWvaoQe0LSZX+euVWtyi4REa4BOEmJJr9fyfobi22lTMel25W7CW5oR1LwQv/OgyID5ohzXRmozEjsJ0Xs15FU38MPTQm5m9imwyiWW0R/ZVrxR2z/yS5ad9hrwKocdapLU+f1chl7nUw+Ey/o37E8x+9cAjrOJJMu0gMY9IvIFHZZgcv9BoHPxOIpchj2Y0y+jLyuhFHyFO+9CwvGVVIpP4c5+37r9uBRENXJs3s/JAp5u/pGF7b42EyjRQpI82jJNovniDlr31PVp4Y3bDTfJfihhT22oT7Ym7ZIceEyDSQMmm4Pd0PLoQs57p6z3SkKLGg+AmkTyJa1k4DyJ+n3NNL70K7d/F6aMZIA8wcOLuP2PNd+LpbrzdWp/5CGNQYAF96gi4ppsahN8InH8XGGuRddvW2mInq79tP2/Pv9SDxK9oKI/KMCc6ChVvtp6lO7ye2KMwi76KSN8m0lQVJlJv9OurnbUlCy350EFEOh3Tp/Y01uXH/3hAghVj6T731X7ba8fF1je0xCYPjti+r15sP7xksk2fXbGs1bWrb5ZqMGiYuZYn17Lk4Oda92iQ+8dpBgfkJ4kSR0hbtIbCm9AfYd3D3G08u+h6tPdM5LTLWDfEshxLYR+19A8yUk8a6MlBVLH03nHrHv0u6+vMt7ifGvWq6cW8Muoc2VJ8lxaIwvgkt+bAoFUOO9YiIi3R29MGui/eQXs4PCrD/GMwCh6oVfvwMdaZPsuiFNMTMQjstlS8eMODU3XS12fl7//SWp8/3e+XWsuKayCcednjhZwoqn/1ml3wkzn2r78P2J//MWDn/nSOrbaOcq6yf+ZhRDMDwKRKZqutCU5AEdU96rAASTBeyAlSsnvbuXX0ORydOaGEtc6lOQXmeTgerbmB8ShsJucK63NBtRAQhfM9GdGYVb95DPV/9mNQmQJf+y3Vi3pJBWaQe6VYgyYBWzO2ZD7Cvcd7rP/lL5AHkmywKe8qxrM8POrI1LmILYWKNl/H8rfuRcDIYLDnGGEQQyIUeKDy+k5wSLDrlYbFx59gnd//CbOB6WHwWlm8fLT1WOByLj5jF2as3bDZc+VvCo0XaDrMH/aBxbxZmUd9VKaK2wCv859BM5KkPdIe6qYQ3sNqncGxwn/oTG2p8EIY9DNvN5Reyf6QnrmiHl3qEY7egvGnAwRF7XMusvh7Z1k0NI226z7lpFdfI0Mj6wqSEkvI94jSLHvhVlb/wFGeh/qH2IDlU4ll4VEZNiGtYo1UvbH3IZagZdYlHJY6s3m2jDb4d3a1vryCH1k6au1DDrD0voUog0xjL2R/TEIuC2JAYdzUjcc6PWYJFi5EXDBlqjMwJbNKQ+8cI0De0TIVVwiFH67o8RCgKW5XJQfY0hMEN4d2M5J/FDWGYeqG9HAqN8zu1dSqsmAJaLhmUj2//K+WfuQAqxPh+q8yRSmeA9PrL0k2sUodrAc9VogKwaF84HFWndpnUSIaPzY8BsNAgEYlWZrMrDxvrpUOfr/lLXyWxqLgQzs1owk1tEgIlkgH+q/9hyVnf1mtuLSKmDpeOWDAIgTb8nDPnbndM1oQdup06jU4hqNFZPXYQ9ciz2H/RDvbBFq9vvz3YqB+CfOX21lYifkwUdM9+7FtBuGhRy+C0z6WdcFnJ3cuttYHPmz1LunNIJpVY9SBSBY19NywlmMO2xa16HCEwGO3o6y60zakmMXjrGJN46PDo45Mt6sNJXhKJIVi7bBDrb3R8ywa1/wXBVlvNaubkcKWy/HHIuCnP2ndX1+LlrkxUZMrAaKiNu5bwa3dJfigXP4ss03nkQLQp/sU90uPxTC1iSl0u6bG2Sa6k/3vMTGLzoFRZzIuxlLajTRvb66pTg8hyn0WXXKDhnSOOtwqf/+pRasPcJ8eStasoncW9FJ8CfqhaBmo6ksEyfqvtP4PHeNoS7v1nnaBy6PDo4+MNoqosLDlGks8uYGgvRsnTRnnakDak5fqBeN0j3wcyDZGH7Dx4z9gWRs/qMm0lQLvsdhWcOv9i/V4RL0nVpujQIBK6tcp8Fgg4SLHxHw7aNdjggyTtlJ+Dwp7HiMjDLfpXD+M8klUUL2ijgRTRkZdjp9zjpV+dqFVBhuMF6ltDmMSm5aQCplSkwwalNmgSzOaavF7P0AkDP4TNHQai/OPDo/OsEcAyGqg79jTkq129NeQPDqEUf4VHR+4/svrlSyd0m+NP/7Cuhd+dWU7ekxYRFjvo2WQq01+7IEuD0kr2Nh4EdYXTOiBxuARx6dp+a8aGWV6gLk5Y4LwPV/XCzBNv1vW/OHPLD/jOKtU6/g7NAvNiwYJKhoEN/3keDHndSpPIhLIRy3sfaD1vfblD/PJjxdWmmGKZMoky5VjjrZ2tcZYkSY9Ns+KV2w8ehT95Ps6qdVxdsnJR1n7+pvcKT9ZkI0XjYl886bpk+QrB+0xzGpTdwdrlAmxe/5YJiJkMCD/VnFe2pEsBt8FuC9exs8oZsnuX2L5J461+qL5/oU4fd5IS6z1nRN9CE9fedOD3xx/WRrpWDJ7ng287xC/fxkxedywUgxTIpeBdQaT6ltvYeE1e5JfqGNpmGRRpoSBC1OYKBqEamwDt91nyYc/4nlG0aNGrv2qQrDuomJdeoVEcPLaPWKvBIxCvLasKrjPrOOhCRoKuBchPJXxLKaXtTF3R0N8fX8KdUAS5avVv55MpM3MmkceaI0briYoGyJAIw/lWrmF6WtTx78s6rKrlM7Gu30WH3WWVWbO9PNleP+4YaUYJmsgB+y/vYWAV48/ybprbYRTzRiI3s0tpl4LX6K3ELlBiXYtsvJPv2Pt887vuRjlM0+IY7ZwRKj7+zbWkLlZKYhsyUhq9xE4qY25M5u4XD3i4DTX4iK9I0YIXtqHbQvX4iLH4sidtNow65xyisXf+Q7nNS4RoXb0xJcLCTRCGkqSiLbeiMksGxkx2+Ng6995+6Ifb1StrBysFMOWBdnf8rNXs+yQg61LTKpvBGo8ym+kaYGgRDZE4a5WM9X04zEfP9xaV/4Dm07Zsn5jZcAHWbKRMUSUfvrJg6b1Kx97fDDR6/iCKncrymQckymVLw4IXCDh99OXInCH+g2uVD1wDWOM7Qu/bqUvftLKlUGYTJne5aqU4RVjVzCDOZFLyOqa3Wha+qItMYUkyGqE+mqyWLe4crDKDBOo076DDrTOltuYjS2lMcWsBTOKH30p47eQTNQxyzEXNy+y8MnjCXnF2FXrunhIGmzkAT+zxlBijUlOhscFBY2Czb8vRofE6NRmTdaTAfDMl4DzDRi/CsJ3FLX0HlrRtscajCsGgfYf/mbtD73HKmMjuAAQ0hjL7MuYVv2aEdqWDTLmqXVaHbH24GyrnP4VK8+Z4s0pTVL6syoUWDWq9UBPpqPJdWt86jRrT5thOeG7M0MMAzPFInLAWgevMLparlr884utecKpmAkagAiPV8gKmdQGJJnNX1hEeENDudWIth16l5c5eCT0OrzrDn13QwwLNmNtCA5k0ULO7qLKgVBmh2LVMAIoXN0Skk92/3m7dfBbg4sWch1r4l/TZrTUVdhuOTSACBHH0eiwtZY28FtnW22TdX2FlFDT5JDk+in3YcuDEA4wovLi51jY/SBLM+w20lU4ZkLglPxIdfxXkTgsx8Z/iz55rCV//FfhuFWVNpafaywmpSCCD0p/dF7Ewc0lwW67V49TUps3u9+qSLNywOIpN/0/phSU7OY7CRN7x1N7DI+zMe7VotGDnaLFBy0V8YEHuLavv93a++9mjeuv5rYGWGmha4U9wRbBlb7EoC9o+8PHLLFsacXiI8+0vre8zl2IxFioPV4hXRE8IYaJMDEJoQSx72NHWnf7VxEggiimQQGHJFjrHPSqaC5ToWmrvN9qo9j0D7yTSG/c4xPxY/kJz4mhqdhzPUVorhGZLbw3tUWLZcbMpk+TL6M2/Ez0eAGQuflP4EEPON94l1IBaVZis3sLo/SrguX8FFrbGPz1KKnQBn2CPL31fkv2fZM1rr2GYeCv4YDmUwsBYbwcazGovs9VqmfkeW1rv2ZXqx++t8uay1IRcXGv71YJniDDGIgiQUxjaXq/VU46w7qDU3w6JvizGSRN0RUIysx7Qg0FcpLJ+IpfW/f4YwsW6I8qLQMPJqjaqakyciz6cvKPP3RtVJSEWM/eULF5jAYU0zuamlJm8R8BamVjud1+t3eK1w02R8sLgKBvckREcbIQmiylc/+V2y5J9mGHW+MaAhL9up4Ciipj7n3OqESyrJVdpQTfpy/apE3rbLqt9Z95mhP40QRoZeEJMUySot9PVg6mhLny/PUt3/co67RoGAnU16HzaIhx67E3uYmPDtuuieRJM8y+fpa1fvAjHLk0aTkqc1poFoyinTv+OWanHbHQ3rbdYtv/6LZ19LUz2H3xTyP73AkL7d5/tzC71IcPmjL6zzwr2f03prb0XvkeM/1+2+RpYp6+BTQHJcAqgKcmdQufhCl875HW+PHXMCP6mnbdQqPPsmq/ZfrCmiSq0geOpDUwOiM6bvbNttppZ1p1hj4KrS5pkG1VosJHwMSq1lXZ0owUOimOfaUru7Qbwtge+wf9umAyNBCyxvSQ1gZDWq+FrK8S0kZ/6PT3h3TyzJBWJ4XhuXPC+A23BPwE7SX+xqPe7vTVrr4SOQ9Xfms4bDxZ7ynrTUyl32mo+vMceUBtS8PMSQvCEfvfHcbnN/0e4ZUlxbtbiVbg+mpdIRrCTy8YJxUe9baevdpwaN2vn1gqxqJxFO99qZUQxj/9pdDSY7/BOCSTaqE7uT8kkyeH7pQZoTN7tZBMmxS602eE7upTQzKnEsbWmhzGfnypuqEd4UErPp4Cp+VpuLLbE2LYIzYtZQbR9n1Lw/ALt/L1VXmtH6b1haSvDrPYNxohGZwUsv7BkFWH/AXC4Tfv6sRxhtNG3oXQvZfwbrp8PEyPtBQ7wbguCZvNvT+sNWUYuRaj9JL6UraOE18vnW+53gPhyh8UL//l2DL9TnWWtp1YqXMkhI8dPvGCexq23XhxCB31Tm+9cfh7ypyPXfj9MApzUpK9tB+BG2QMU2owbCCkQzBqxpTQnjkU2rM4njMYxgYsjB13fNEWDWkITwaTlt2ekElcFhg9jhoziGmszppk9TO/QKg/C47pUxEyUVp1FFuEI9KSuUyOuta1cqNitYu/baMnnFiYMS01U47mJjLYORcutYUEKtWobZ8/IbGrrptqr90VH4n/es7ctp33mY69eSv9xOE49n2y/enfk2z7nRM779hF/sHQEmaLRjlIuS6/lNpfr8CUuTfIbdPnYLOIXxQ4FQhgDuk/+e1vLRy+j/V1hqmJ3eS6Bz1p2fSenN6Zi5rgT4qhGLXTHLXum99tjQ98GLMJdgo+tBVNPnmwIi6u2oZmsPnL6vrlN2D0018MY3AgR6ukZbl+WY99KpPYVwt5fyN0BjGT/ZUwgqsbPuccv09mbEIb3r6zFr53w05b6YsAKkvDXrvqRYlO2P8Nw15HL6ZffO5wWG/K/bj/Ju6wy35x2P0V88PCm2XuBNLfLNx+7WiYWRtBQ8WisXDRWUuLq1z2Fx2Asd9dFcbXnOI/D5b1NUIOrtlAlW0As4jpG0LrBjDzmPd0cl9o4aqW7L5jSFpYBu7XFwX0g+Z6+WLFtFr17UnTsEI8C2fvz8cgR9+797fsoA9bt9VCSttoTkpAwIVcq63QJLQx8misbv1Zv5WPPNyaP/gFIl60pSiwENFgz1lbgUHZFtzVtt9cquOSbbBB790uhrHrvkN2+VVD9prtliDh49ZF2y765aC96sWj9ptv6HXHzLLRzD5zctPmd4jqPOJs2+x5SsBpDbQ8fL/5DsvffZDV7lpimb4DJUugjX+wgJrCWdFhy/Jqaul4x7obbWsDp11gcZ1GCahoiXuVbgC0+6TCirj4ZGz+YRJ26VgWRp+/g/uztK/Khrb1V5FejhtlJLWKTxgMSf9akGMwLFlnrdC66W6/l5bC+/a5myG3w7zZi8Jl31oY9t5B/qzwXVf8pNCwiW9kuBZ1OuH8T8wPAxVpJokR7Oun7pab3BGev+4CRAP/p58O4toOz1sQOsNddLbAtf3v+8Lw5v8XiM6xBGiUfutT2oX/SgfBU36MLceXJUMNLIN+A3RuaP39X47Hsq8FPVXbU8YwEbDLgRPij7eGkTU38B8LlflLhyDAwDQ2zCPHeucsaQwRmEwJWVwKi7bdLnTuWehE+PNPl5Jb632wLPQRdOiLAvI4Mxp3h/n3FsGFIkB5+OKbI+oxD3//42jY7VXzqav3wKTv2kIo+cf50zClck/40y/EcMwvf9NF7bBkl1eHDi7KgwwYliNY6SA4DoIfgpUOwSj9luUUhK5eCaNrIFy/+z13IyeYUwVKz1iGOeKy5fgzkXH84svxZ/gwpDIb6iM8ngphiLYGJLVI60AFpiHR+DjSuLB0r7c7IQSfO1oMK17im4gGv3qSfA9GKqF9McqJBdGUavR8ESFi+Prn54d5q0nbRtj0GkwrrD44P1z+E6JDQLjpJcDh1+wBU8Ctn0jQrQBRbB8+Sv6X87RP1qASMpjVntoIS/oGwugFPyzaoL8uflc/c7wiWjyZW3zMR489tmcdn1TQqgefMZCzwA/Fz5mLva9b/rvLLFbUKPfkDo+EWlMTWlATk8xqTbq+aHbdX6yVDFplmy3shdvWbVZjxGqdxObO7tipHy3b7u8d0i/kTnQGFHGfd0ZIoUhU0dwm/9dnu70+2HpTuzZ9cmJb4tPO/lzDnvdyffgSXVs4bq399rT6Ty4GLz0ULfyVx3ce6SnhLyYGNCGqD5209DXYM79qg/vuQrkyY+JHhTE+VA3qKYQVcfHJ2jzaY/NvLkkS2Ub3/KB/Iqk7OITkygzW8WflInp0bUPCa40QqnEYwTwNn/dNv7cAtaVWaIvDB33Gw3IdRWfa64NeMlNF/YdAuBT5YjIawpLXv8WT/OLVYGk6Jm+o0KZUuGAW/Ye5B2L/ebDxcjmMfuysohX+qPkJHDTeh/B4araS/vR495SCojBN9ObzE2u+fl/ru+ZbFvqn+cLKYCNomzREoZsiTLy+pplKY9Zt9Fnp4p9abaut0BrlaDTkkZgixccJ6hsE/PUfjiM0JSxo2dh+77L+n51rMblg7q/3oB1EhP6ziJpysgp7IlqUCI7YmD6DccKnbPLhhxK/kn8ltKNqT7FSLQv/NYb5hCzmRb+Tlfx72DrbvM7q9/3JQl8DFqFzWkoQwwQRU48s9BWuKgnu+JiNrTvX+i+5wirrrAFhtdBFS8CLdh8P+HIEzW3SU5nQvXn9nZbss5/1/eWXFtXr5NQIQEVLGjCqMMifLrilAw+YpyfH7cEGZvALNrDn2yAa7NIcKu0WvHoSs6PHgP9aT+4LGCACYvF6k8xOPsG6pTlW7uodYQga15BiTUDCuLRLGajhL6zWsIEb77DmnrtZ++a7yZX0MLTX6OME8UsOU3lW9+83W/aana3/ml9a3B+7L1Xe5wJCf67F8l2aBEaL9fiogxqlx5/tzGIEbMonJYTyb/9F9QL+awzT4h19lMUX/cO8gbdtZempn0C3tP4Ds6jZcQav1cP+0iBE0Vd8IqQ56iex/v0fbXzPt1s2UjwMRfwf3Jwhy0BxKjvGkZ/QboQe/+Gv1tp9d+u7/W8WDaBRmEHhoycJYpq+fa8pLw+UxLSkZZ2kbNlxZ9ikd+8Jhyj2x8U1f2wZg+8jnjI8xfBfY9iErY+lOYRTYsnA+3az9O1HWtIBEWkThfr0t//miD4z4bWQaRFpYBCt+LW1D3y75U0xjcZghn41Tz9JuCy4BXRicqAN+rf/cbtle+1hgzf91WxIj0mK9SeaVPF32cRYCZP6L9UQFHxtllry4dOs/6Pv9L60KfoV6CnzSvnRJwn+awxbHhTBi8z104+37hsPwAqmuAyZQn2YX/4BjZNPg9p6HibeVSv9VvnW1611zLFOtkwPNfVy9wqeWBavvxJkywxe8Tfr7P4aa9yGORwaQNOl1fTu2qF6NC6OeZpXArcxa3YQl0980QaPfyf1aQ9T6UyV1P0P4X/GsMIU5frpTaud8nFrvmAbNCeDEWgXfs5/o7+MyRKBtKAC3mVxx8pDFYvPOMlGDvswyKtc1wupXxZiPShFfYZ/d7W199/TBm+4noBHmiXt5j6fxS+eLug3T/yT5fRH2mBaBZ4d+QkbOKJ4hVV/9Og/Fa8e2dV/Ff5nDBONFTyQN1l53jRrXHyRtZ63g4XWQi4g9dICBQBlCCynxVaWvcyrVo8aVvnMKTZ+8mcK+vk6R/a9zVMCTGrzV1dZ+s63W/2Bm/0tSL3LVYowhXrEIz+J6uizDFauo91spBgtrSU88XQbPPlw6sgcE1ioWf35X3ML+J8xTOZIps+1B9pV1p5u9W+db60t9JLFKAEHuoVz03IC+b1Su4kWFHmUfgytHiUWHXe0jR93rpcpx1P05ouOabv5le9aeiA+a/4/raKXr6jjz6fStsVazUXoXphS8OBa1G1ZgnZlJ33aBj50aIEjXCrL5zpEPpvxP7aIyNh/KQ97LNDXLZSjdf95n7Vfsa0N3neD5f01zCMEI1zU+1XFzzpxDmFDhSClNGjNuGnhwHfb0EmfkLvzmcb2yWdb6ZMfQCPHSO0GCd2pqycxGqrTnN4QFGm4By+dto3qR7tPPNMGj9jHmes+q8fMQrueHjAhPv97UJCA+YmfPdsqZ3/ZWtOeY6UuIbW+0qlvCmo+T4QTBaUwdX3UuGt9+KTKV06x0c+cZNn9ozZ+8Lus9JF3oIFoZ3kaUWe/buIfTJNJVKgja0iw4r/K0GlZs9tn0enn4bP20SVnuvB5OsLTRsMKJAgCIFQcRda88LcW9nq11RuoBoSPuuPsi4lZpQXup/xGAobJHevEky2ftZ5Vr/sjYQv+T36qVsNvVazcoo20xT0wCaFQSB7pF2mSERtLhqz0ibOs/4i30JhSC6RBDKabp5NmTcDThmEOYKLXmSTc8kOtT33VSkcfYHVFcmiZx9ea2FP4DSMURernBn1ZGyYukOhGWguphghE8lod3qZWHqdckSe80MrqrFL1r3+OKPT87Lk26aDdZJOxmBOkeHpql+DpYxIF0EmzB/4VNE77Dnub5UecaJ1E+RlswISJlPpBGX12VZ+5tTKmjxA+r6M9Q0POIJ8i0dDYlcmrtF5R84ieT1XxaePjNj403apf/bYNwCzxqeCVWn/6Mkvw9GLYMuDvBEPwxkffb8khH4Jp5FBozYPrQCBsVEFDymVPAfzXgFJ9TIwrFbRMU1oKNhRh6mfvtEycf8nYmI099+VWufRX1th9e+eU0odnCjy9TOLDoAjhM33nA16Mv+0jhP2ftHJ/kZ9hB8m4obeiPIKTEszTd1+VTOutGmc4fsxfTsAclriWdrrWevFO1v/9iyye2UcZWip/qNTiGQJPW0w9pICQZeVhKNTgucdaa+fd0JAmSENo/hXJNZpDhBD0TQXq6xf5tGrLUwA5w2odc4o/g1nJ7m+2xg+/ZhWYpYhUX/R5JjFL8DTWsIdACGqyI10wZiOv2ceGrv62lfrKmMS6h+qKHS1Fq7rBsuoQ+RVM1Gfc4bReXOg2m5bu827rP/d056EvGvaDZx48I8RLypKhEdGMARv6/lds/CWvM2umlmHmckxa8WUa1YSrSniDQveUiHDcWjCre+hHrO+cglmuWc9QZgmeMfZAb8loorY8p2GNr5xrrefuZGGUcL+q37pUIA8TGE0UigWrCji6pX7LP3a6DZ7+seKxCeZVlSQAz1R4xphE92oKyzULT2SY3LzQWrtsb/Xb/2ZxbTJaw8Vuok8VWolEeTypWnrKZ23y+4oZ91Kqb2GJWTD2/2vYUwsir4IM1yA5M/xS/KzpVr/gy5Y85/8sjI+4Rukl+JA0bWTSVAtnX1AwS0yWYnGfTzZ7a89ceEZo2IrA8ywS6M5N91pn/7dY48rfOjPH136WxWd93hqv2NbTAs/FNKPxzObTg/CMZJg/Femhrdn2fMG4JW/fx5L7F1j1G9+0+gaz0DTnFiawSLKfjvOCKw9m/w+pkxuyVYmFSwAAAABJRU5ErkJggg==">


Rozhodnutí o přijetí se považují zveřejněním za oznámená. Pokud někdo z rodičů bude chtít rozhodnutí o přijetí do ruky, může si jej vyzvednout v ředitelně školy. Veškeré další informace ohledně organizace naší mateřinky najdete zde na stránkách.  

Vážení rodiče, rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte v pátek 15. května 2015 v ředitelně školy od 10:00 - 16:00 hod. Velice vám děkuji

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková  organizace


 Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav


IČO62451421, tel.:326331329, e-mail: zsdalovice@dragon.cz


 


Zápis dětí do MŠ proběhl 23. dubna 2015.


Počet přijatých žádostí: 15                               

Z předložených žádostí /15/ byly vyčleněny žádosti 2 žadatelů, kteří splňovali kritérium č. 1 – děti jeden rok před zahájením školní docházky. Tito žadatelé byli přijati přednostně.

Kritérium č. 2 – děti s trvalým pobytem v obcích Dalovice, Bukovno, Líny- seřazené
od nejstarších po nejmladší /splňovalo 8 žadatelů/
Pro naplnění maximální možné kapacity školy bylo přijato 6 prvních uchazečů.

Vzhledem k naplnění kapacity již tedy nebylo použito kritérium č. 3 –děti, jejichž sourozenci již navštěvují mateřskou školu – seřazené od nejstarších po nejmladší, a tudíž ani kritérium č. 4. – ostatní děti z jiných obcí – seřazené od nejstarších po nejmladší.


 V Dalovicích dne 11. 5. 2015                                 Mgr. Jitka Konečná

 

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace


 Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav


IČO62451421, tel.:326331329, e-mail: zsdalovice@dragon.cz


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání


Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dalovice rozhodla v souladu s § 34, § 165
odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Dalovice. 


Seznam uchazečů


Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

ZAP15MŠ - 2

přijat/a

ZAP15MŠ - 4

přijat/a

ZAP15MŠ - 5

přijat/a

ZAP15MŠ - 7

přijat/a

ZAP15MŠ - 8

přijat/a

ZAP15MŠ - 9

přijat/a

ZAP15MŠ - 11

přijat/a

ZAP15MŠ - 14

přijat/a


 


 

V Dalovicích 11. května 2015                                                       Mgr. Jitka Konečná
                                                                                                                  ředitelka školy
 Fotogalerie MŠDUBEN 2015


Ve čtvrtek 23. dubna 2015 je pro děti připraven program s názvem Bezpečný pes. Přivítáme u nás ve škole pejsky. Děti se naučí znát řeč psího těla, mimiku, rozpoznat varovné signály, uvidí ukázku různých psích sportů, osvojí si techniky, které jim pomohou chránit si důležité části těla v případě útoku psa a zároveň, jak takovému útoku předejít.
8:00 - 9:00 hod. - 3., 4., 5. tř.
9:00 - 10:00 hod. - MŠ., 1., 2. tř.
!!!Ve škole se objevily neštovice!!!
Aktuálně:
PO 3. 11. beseda Doprava - návštěva strážníka z městské policie v naší MŠ
ST 5. 11. “Nechci kazy” - Jak si správně čistit zoubky - návštěva lektorky v naší MŠ

Vážení rodiče, v oddělení mateřinky se vyskytl případ infekčního onemocnění.
Dle dotazovaných lékařů se nejedná o nic závažného, běžná dětská nemoc, která se projevuje jako chřipka s kožními projevy (pupínky na rukou, nohou, v ústech). Většinou se objevuje v letních měsících (koupaliště, dětské koutky..) Do týdne většinou odezní.  Kontrolujte své děti a v případě podobných projevů navštivte svého dětského lékaře a neposílejte dítě do kolektivu.
Ve škole proběhla hygienická opatření.


Provoz MŠ

Váženírodiče, dovoluji si Vás pozvat ve čtvrtek 30. září na krátkou schůzku, která proběhne ve třídě naproti ředitelně od 16:00 hod. (školní řád,uzavření MŠ o prázdninách, organizační záležitosti)
Pokud se nemůžete dostavit, naleznete veškeré informace na nástěnce v šatněa na webových stránkách.


PROVOZ MATEŘINKY O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH

 

 

27.10. MŠ UZAVŘENA

28.10. MŠ UZAVŘENA (státnísvátek)

29.10. MŠ V PROVOZU

 Vážení rodiče, pokud ještě v dnešní době rádi sáhnete po knize, je tato upoutávka právě pro vás.
Na chodbě naší školy jsou vystavené knihy, které jsou vyřazené. Pokud se vám nějaké zalíbí, můžete si je odnést.


Zápis
Provoz MŠ 6:30 - 16:00 hod.
Již 1. září 2014 se pojede dle provozního řádu (6:30 - 16:00), kuchyň pro MŠ vaří.

Paní učitelky: Bc. Helena Kučerová     a        Kateřina Hegerová, DiS.

Provozní zaměstnanec: Lucie Trlidová
Výše stravného:                         3 – 6 let                                              7 let

                                      přesnídávka          7,- Kč              přesnídávka     8,-Kč         

                                          oběd                17,- Kč                             oběd  19,- Kč

                                          svačina             6,- Kč                         svačina    7,- Kč

                                    ------------------------------------------------------------------------

Celková výše stravného na 1 den             30,- Kč                                      34,-Kč

Ve čtvrtek bude na schůzce přítomna i paní vedoucí školní jídelny, které zaplatíte stravování.

Od paní účetní dostanete lísteček, jak zaplatit školné.
                
                                          

                                           Co potřebuji do školky

Oblečení do herny (volné, pohodlné)

 • Oblečení na ven (tepláková souprava, dle počasí – šusťáky…)

 • Bačkorky (pevné s patou!!!)

 • Náhradní oblečení (ponožky, spodní prádlo, tepláky)

 • Pyžamo

 • Holínky

 • Pláštěnku

 • Košili na VV (starou tátovu košili – zkrátit, zapošít)

 • Plastový hrnek s ouškem

 • Kartáček a zubní pastu
  VŠE OZNAČENÉ

 • Fotografie dítěte (rozměr na průkazku – může být i vystřižená)

 • 1balení papírových kapesníků

 

Režim dne


 630 -  730            - přijímání dětí

 730 -  830            - individuální hry, cvičení, 
                             skupinové práce

 830-  900           - hygiena, svačina

 900 -  930            - řízená činnost

 930– 1130          - pobyt venku

1130 – 1145             - hygiena, příprava na oběd

1145 – 1215         - oběd

1215 – 1230         - odchod dětí po obědě domů,
                             hygiena, příprava na odpočinek

1230 – 1400         - odpolední odpočinek podle
                         potřeb dětí, náhradní činnosti pro děti

      1400 – 1415          - hygiena

      1415 – 1445          - svačina

      1445 – 1600              - řízené i volné činnosti dětí, 
                                    vyzvedávání dětí z MŠ

Plohy:
školní ?ád mate?inky.docx (84.960 B)