Řád školní družiny


Základní škola Dalovice
Dalovice 32,
293 01 Mladá Boleslav

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:
Vypracoval:Mgr.Josef Musil
Schválil: Mgr.Josef Musil
Pedagogická rada projednala dne:
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.1.2006
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.1.2006
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení


Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

I. Provozní doba školní družiny (ŠD)


Ranní družina (provoz před zahájením vyučování) je od 6,45 hodin. Běžný provoz je po ukončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd a pokračuje až do 17,00 hodin. V případě, že během krátkodobých prázdnin během školního roku nemohou rodiče zajistit péči o žáky zapsané do školní družiny, bude v této době zajištěna péče o jejich děti. Provozní doba bude upřesňována dle konkrétní situace.

II.Užívané místnosti

PU03, 04 u2013 půdní vestavba
Hudebna
Tělocvična
PC učebna přízemí
Pro činnost kroužků mohou být využívány i další prostory školy.

III. Způsob přihlašování žáků do školní družiny

Přihlášení žáka do ŠD je podmíněno odevzdáním řádně vyplněného zápisního lísku. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. V případě, kdy nemohou být zařazeni přihlášení žáci, rozhoduje o zařazení zřizovatel školy.Vzhledem ke klientele a programu jsou do družiny zapsáni všichni žáci školy .
Odhlášení žáka ze ŠD musí zákonní zástupci žáků nutné provést písemně, s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy, pokud tento žák soustavně nebo nějakým výrazným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných závažných důvodů.

IV. Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáků ve školní družině

Poplatek za ŠD je 3,-Kč denně, dle skutečné přítomnosti ve škole. Na základě domluvy a zkušeností s platbou v minulých letech je domluveno, že žáci platí školní družinu současně s platbou ve školní jídelně. Základní operaci provádí vedoucí školní jídelny a předává ekonomce školy.

V. Podmínky docházky do školní družiny

Ranní školní družina (RŠD) je od 6,45 hodin.
Odpolední ŠD od 11,30 u2013 17,00 hodin. Od 14,30 do 16,30( ve čtvrtek od 12,00 hodin) hodin jsou plánovány kroužky v rámci školní družiny. V případě, že během odpoledních hodin dojde k poklesu počtu přítomných žáků v jednotlivých odděleních, jsou sloučeni do koncové družiny, umístěné v PU 03. Způsob odchodu ze školní družiny musí být uveden na zápisním lístku. Pokud dítě neodchází samo v určitou dobu, musí si ho převzít zákonní zástupci osobně, či osoba jimi pověřená. Pokud přebírá dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí zákonný zástupce předat škole písemné prohlášení, v kterém žádá, aby dítě bylo předáno jiné konkrétní osobě. Po ukončení činnosti v ranní družině odvádějí vychovatelky děti do jednotlivých tříd. Na odpolední školní družinu je příchod následující: žáky I..ročníku přebírá vychovatelka od učitelky osobně, žáci II.,III.,IV.a V.ročníků ročníků přecházejí do ŠD na pokyn třídních učitelů samostatně. Doba předávání dětí bude upřesněna dle pravidelného rozvrhu jednotlivých tříd. Nástup do kroužků ŠD je organizován vychovatelkami dle platných časů. Při předávání dětí do jiných zájmových útvarů zřízených na škole musí být žáci předáváni osobně jednotlivými pracovníky.
Odchody ze ŠD u2013 do 13,30 hodin průběžně, od 15,00 hodin také průběžně. V době od 13,30 do 15,00 mají děti zaměstnání, často mimo budovu školy u2013 v této době nebudou rodičům děti vydávány.

VI. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ŠD

Během pobytu v ŠD zodpovídá za bezpečnost žáků pedagogický pracovník, který dítě do svého odděleni či kroužku převzal dle u201eMetodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeníchu201c č.j.: 29 159/2001 u2013 26.

VII. Pitný režim 

Nápoje si děti nesou vlastní, případně využívají termosu v jídelně.

VIII. Užívání jiných prostor a stanovení podmínek

Činnost ŠD může probíhat i v jiných prostorách než ve školní budově. Pro odpolední činnost je využíváno hřiště a zahrada školy. Při vycházkách či návštěvách jiných objektu (divadlo, plavecký výcvik) musí být dodrženy výše uvedené bezpečnostní pokyny.

IX. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby

V případě nevyzvednutí žáka ze ŠD v 17,00 hodin se vychovatelka bude snažit spojit se zákonnými zástupci žáka a domluvit se na jeho předání. Pokud se jí to nepodaří, bude v 17,15 kontaktovat policii a dojedná předání žáka pracovníkům policie, kteří by měli zajistit předání dítěte rodičům.

X. Pravidla styku s rodiči (zákonnými zástupci)

Dotazy či připomínky, které není možné projednat s jednotlivými vychovatelkami bude řešit vedoucí vychovatelka.

XI. Podmínky spojování činnosti jednotlivých oddělení ŠD

V případě zřízení IV.oddělení ŠD budou do něho zařazeni především žáci, odcházející domů po obědě, případně ve 13,00 hodin. Pokud zde zůstanou někteří déle, budou předáváni do jiných oddělení dle předem stanoveného rozpisu na odpolední činnost. V případě, že v odpoledních hodinách (od 15,00 hodin) dojde k poklesu počtu žáků , budou žáci předáni do u201ekonečnéhou201c oddělení dle předem stanoveného rozpisu.

XII. Další činnosti organizované ŠD či pořádané v jejím rámci

V rámci ŠD mohou být organizovány i další společné činnosti. Všechny tyto akce musí být předem schváleny vedením školy.

XIII. Dokumentace

Ve školní družině je povinná tato dokumentace: - zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce - přehled výchovně vzdělávací práce - docházkový sešit

Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.1.2006.

V Dalovicích 1.1.2006

Mgr.Josef Musil ředitel školy